Използваме „бисквитки“, за да оптимизираме Вашето търсене и за да персонализираме blick-bg.com спрямо Вашите предпочитания. Научете повече за нашите „бисквитки“.

  • Днес е: 16 май 2022, понеделник
Политика за защита на личните данни

Обща информация?

В сайта blick-bg.com се отдава изключително голямо значение на защитата на личните данни на нашите читатели. Наша основна цел и дейност е съобразена с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 218г. Придържаме се изцяло към GDPR, за да можем да защитим Вашите лични данни, като част от личната информация, която Ви идентифицира като потребител, както и за да можем да поддържаме високи стандарти и сигурни технологии, отнасящи се до начина на събиране, съхраняване и използване на личните Ви данни.
С Регламента може да се запознаете тук
Тук може внимателно да се запознаете с нашата политика на поверителност и защита на личните данни. Ако има причина, поради която не приемате политиката ни относно защитата на личните Ви данни, нашия съвет е да се въздържате от използването на blick-bg.com. Ако продължите да използвате сайта ни, то това означава, че сте съгласни и приемате нашата политика, относно събирането и използването на Вашите лични данни.

Какво представляват личните данни?

Според Регламента (ЕС) 2016/679 лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Тези лични данни могат да включват име, e-mail, физически адрес, IP адрес, образование, здравна информация и др.

Категории лични данни, които обработва blick-bg.com

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните, предоставени от Вас, лични данни – лично и фамилно име, потребителско име и e-mail адрес./ име на фирма, организация, информация за обратна връзка – e-mail и телефон; вашите пароли за достъп до сайта ни.; IP адреси и „бисквитки“, като за тях можете да прочетете повече информация в нашата Политика за бисквитките.
Както повечето сайтове, и ние събираме данни в лог файлове – информация, съдържаща вашето IP, браузер, който използвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
Нашата политика относно Вашите лични данни е напълно прозрачна, защото Ви даваме ясна информация за начина на събиране на лични данни от нас, уточняваме целите и обработката на Вашите лични данни и имаме ясно дефинирани правила за запазване и изтриване на личните данни. За Вашето спокойствие относно личните Ви данни, Ви даваме възможност за получаване на подходящо съгласие за обработка на данните Ви, използваме подходяща защита за тяхното съхранение. Ако установим нарушения, уведомяваме властите за това, съхраняваме на записи с подробна обработка на данните. Молим нашите читатели да не предоставят данни на трети лица в нарушение на техните правила за защита на личните данни, защото ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическата възможност да контролираме дали предоставените данни за тях се извършват с дадено от тях съгласие, съгласно законовите изискванвия. Ако все пак предоставите подобен тип данни, то Вие носите отговорността за предоставянето им и се задължавате да ги информирате за извършваното от нас обработване.

Как получаваме вашите лични данни?

Ние от blick-bg.com получаваме Вашите данни, когато:

  • създавате свой акаунт, който Ви предоставя повече възможности
  • посещавате уебсайта ни
  • когато осъществявате контакт с нашата редакция, по въпроси, свързани с управление на Вашия профил.
  • Чрез бисквитките или бисквитките на трети страни ние събираме информация за Вашите дейности и изборите, които сте направили при посещение на нашия сайт.

Защо събираме Вашите лични данни?

Събирането и обработването на Вашите лични данни от blick-bg.com е свързано с различни цели, сред които предоставяне и администриране на услугите ни в изпълнение на Общите ни правила, идентифициране на потребители, които са създали потребителски профили, за да имат достъп до по-голямо съдържание и функции на сайта ни; както и за обслужване и отговор на Ваши запитвания, постъпили директно в редакцията или на e-mail адреса ни, верификация чрез изпращане на e-mail за гарантиране сигурността на достъпа до Вашите данни и за Вашия профил при смяна на парола.
Във връзка изпълнението на свои законови задължения blick-bg.com обработва данни за издаване на фактури, извършване на финансово-счетоводна обработка на предоставената услуга и за данъчно осигурителен контрол от съответните компететни органи (това се отнася най-често за рекламодателите, предпочели реклама в нашия сайт).
От blick-bg.com събираме и обработваме информация за проследяване на изпълнението на всяка услуга, за по-лесна комуникация, както и за анализиране на ститистически данни, получени след анонимизация на Вашите данни.
Също така събираме и обработваме лични данни за анализ на потребителско търсене и поведение; за изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.
Blick-bg.com събира и обработва лични данни само за вътрешна употреба, за да задоволи Вашите потребности, като нашите потребители решавате сами и съзнателно да ни ги предоставите с цел задоволяване на Вашите нужди.
В тези случаи съблюдаване основните принципи при обработка на личните данни, като законосъобразно, добросъвестно и прозрачно ги събираме и съхраняваме, като свеждаме данните до минимум. Когато нашите потребители по тяхна воля предоставят личните си данни ние ги съхраняваме единствено в срокове, в които трябва да отговорим на техните въпроси и потребности. След отпадане на нуждата от съхранение на данните, те се унищожават.
При обработка на данни за деца, това ще става при специални условия, както и при данни за етнически, политически и религиозни убеждения: Член 8 Условия, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество: 1. Когато се прилага член 6, параграф 1, буква а), във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето. Виж:

Правно основание за събиране и обработка на личните данни

Екипът на blick-bg.com събираме и обработваме Вашите лични данни на основание предоставяне, изпълнение и администриране на избраните от Вас услуги, съгласно Общите ни правила. Обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие, което е доброволно и може по всяко време да бъде оттеглено изцяло или частично.
Обработваме личните Ви данни на основание спазване на законовите ни задължения. Правните основания за събиране и обработване на Вашите данни от blick-bg.com са чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, a именно: 1. Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия: a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Буква е) на първа алинея не се прилага за обработването, което се извършва от публични органи при изпълнението на техните задачи. Виж:
От blick-bg.com се стараем да не предоставяме получените данни на трети страни, с изключение на случаите, в които изрично сте дали съгласие. В тези случаи, отговорност за Вашите данни носят тези трети страни, като трябва внимателно да се запознаете с техните условия.

Срок на съхранение и изтриване на данните

Данните се съхраняват за необходимия период за постигане на целите, за които ги обработваме, като винаги взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на събраните данни и дали тези цели могат да бъдат постигнати с други средства. Също така, когато определяме срока за съхранение на личните Ви данни под внимание взимаме и сроковете, които са ни необходими за съхраняването им, за да изпълним законовите си задължения. Личните данни, които ни предоставяте при регистрация в blick-bg.com се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате деактивиране на Вашия профил и за срок от една година след деактивация на регистрацията Ви.
Когато Вашите личнни данни се съдържат в счетоводни документи на определен носител – електронен или хартиен, които биха могли да бъдат изискани за нуждите на данъчен контрол, то срокът за съхранение на тези данни е 10-годишен. Личните Ви данни се обработват за аналитични цели по време на Вашата регистрация и се съхраняват в продължение на 12 месеца от заличаването на потребителския Ви профил. При получено съгласие от Ваша страна за ползване на лични данни при маркетингови цели, то ние ги съхраняваме и обработваме, докато не оттеглите Вашето съгласие.
Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за любимите Ви статии и друго информационно съдържание, толкова време, колкото Вие имате активен профил.
Предоставени от blick-bg.com услуги могат да съдържат връзки към Уеб сайтове, управлявани или притежавани от други лица, различни от нас. Ние от blick-bg.com не носим отговорност за обработването на лични данни, извършвано от подобни Уеб-сайтове. Поради това Ви обръщаме внимание винаги да се запознавате с политиките за защита на лични данни.

Мерки за сигурност на личните Ви данни

Предприели сме широк кръг от мерки, както технически, така и организационни, за да гарантираме защитата на Вашите лични данни, като това е в съответствие с чл.32 от GDPR: 1. Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, администраторът и обработващият лични данни прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност, включително inter alia, когато е целесъобразно; а)псевдонимизация и криптиране на личните данни; б) способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване; в) способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент; г) процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.
Обратната връзка от Ваша страна е от огромно значение за нас, затова, ако забележите нарушение или подозрително действие в процеса на ползване на нашия сайт, алармирайте ни незабавно.

Вашите права са:

1. Право на достъп – по всяко едно време имате право да поискате информация за начина, по който оперираме с Вашите лични данни.

2. Право на коригиране – по всяко едно време може да коригирате Вашите лични данни, ако те са неправилни или се нуждаят от допопълване или промяна.

3. Право на заличаване – може да изисквате изтриването на всичките Ви лични данни, освен когато обработването е необходимо за една от целите - упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработка на личните данни, спрямо правото на ЕС и правото на държавата; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, съгласно чл. 89, параграф 1 от GDPR, доколкото съществува вероятност правото на изтриване сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

4. Право на ограничение – може да ограничите обработването на Вашите лични данни, когато: обработването на данни е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, изисквате ограничаване на тяхното използване Когато ние обработваме личните Ви данни по автоматизиран начин на база Вашето съгласие или на основание договор, то имате право да получите копие от Вашите данни, като това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Упражняване на вашите права

Екипът на blick-bg.com се отнася сериозно към защитата на Вашите данни, така че Ви предоставя възможност да се свържете с нас, при нужда на e-mail: info@blick-bg.com.
Запазваме си правото да Ви отговорим в рамките на 15 дни от получаването на Вашата молба, но имаме правото да удължим срока във връзка сложността и броя на исканията. Регулацията на GDPR за България се извършва от „Комисията за защита на личните данни“.

Оттегляне на съгласие

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни, като ни пишете на посочения по-горе e-mail. Във връзка с този документ, както и в съответствие на политиката ни относно „бисквитките“, всеки един от Вас има право да не ни предоставя каквито и да е било лични данни.
Ако сте се абонирали за получаване на известия от нашия сайт, то Вие може по всяко време да прекратите абонамента си и ние ще се погрижим данните Ви да бъдат изтрити и ще спрете да получавате известия от нас. Ще бъдете известен, че вече няма да получавате информация от нас. При повторно желание за подновяване на абонамента си, то може да го направите отново.

Промени относно политиката ни на поверителност

кипът на blick-bg.com си запазва правото да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, съгласно свое решение или когато Законодателството или обстоятелствата го налагат, като своевременно бъдете информирани и имате право да се съгласите или откажете новата политика.
Ако желаете да се абонирате за нашия бюлетин, то Вие трябва първо да прочетете и да се съгласите с условията за ползване и политиката за защита на личните данни, която упражняваме от сайта, както и да дадете съгласие да получавате рекламна информация и информационни материали, свързани със сайта.